Privatne firme iz Srbije na jednom mestu - privatniksam.rs

1. AUTORSKA PRAVA

1.1. Privatniksam ima isključiva autorska prava na Privatniksam portalu i na pojedinim elementima koji ga čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi portala. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Privatniksam portala u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Privatniksam kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Privatniksam i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

1.2. Privatniksam portal sadrži i elemente na kojima isključiva autorska prava imaju druga lica kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatnog sadržaja. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci autorskih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Privatniksam portalu

1.3. Postavljanjem Vašeg unosa na ovaj sajt, saglasni ste da isti postane vidljiv svakom posetiocu i/ili Članu Privatniksam portala. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa Privatniksam internet stranice je dozvoljena samo uz obaveznu prethodnu saglasnost Privatniksam , uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Privatniksam internet stranice.

1.4. Privatniksam zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Privatniksam portala kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta portala, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja. Privatniksam ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi ogvornost za sadržaj

koji je njeno autorsko delo.

 

2. KORISNICI PORTALA I ČLANSTVO

2.1. Korisnik usluga Privatniksam portala koji putem Interneta pristupi Privatniksam portalu u smislu ovih Uslova korišćenja smatra se posetiocem. Posetilac nema pristup svim sadržajima Privatniksam portala. Korisnicima usluga se osim posetilaca smatraju i pravna i fizička lica koja su se pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja registrovala na Privatniksam portalu (u daljem tekstu: Članovi). Registracija za pravna i fizička lica je odvojena u dva posebna procesa.

 

3. ZASNIVANJE I PRESTANAK ČLANSTVA

3.1.1. Registracija članstva je besplatna kako za fizička tako i za pravna lica (firme).

3.1.2. Članom može postati svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice, kao i uredno registrovano pravno lice. Članom se postaje prijavljivanjem na Privatniksam portal, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti. Član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

3.1.3. Verifikacija članstva se zasniva klikom na verifikacioni e-mail koju je Privatniksam portal poslao putem elektronske pošte na adresu koju je Član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije. Za pravna lica dodatnu verifikaciju Privatniksam portal vrši na osnovu PIB-a koji je član uneo u procesu registracije.

3.1.4. Privatniksam ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu Privatniksam portala ili korišćenje drugih usluga Privatniksam bilo kom Članu ili budućem Članu u bilo kom trenutku.

3.1.5. Privatniksam zadržava pravo da Članu otkaže članstvo i pristup Privatniksam portalu u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije.

3.1.6. Član kome je otkazano članstvo od strane Privatniksam nema pravo da se ponovo registruje kao Član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Privatniksam.

 

4. OBAVEZE ČLANOVA

4.1.1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Privatniksam portala internet stranice, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Članovi to čine

na isključivu sopstvenu odgovornost.

4.1.2. Sadržaj koji Članovi objave na Privatniksam portalu mogu sadržati URL link i/ili internet adresu, ukoliko ne predstavljaju oglas odnosno nisu stavljeni u svrhu reklamiranja ili promocije - odnosi se iskljičivo na fizička lica. Privatniksam zadržava pravo da ukloni sve eksterne i/ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi Privatniksam portala.

4.1.3. Članovima i posetiocima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Privatniksam portal kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.

4.1.4. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice Privatniksam portal kao i sa njim povezanim Internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preuzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Privatniksam portal.

4.1.5. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje.

4.1.6. Privatniksam nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih Članova kada je u pitanju upotreba Privatniksam portala. Privatniksam ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi odnosno sadržaj objavljen od strane Članova na Privatniksam portalu u skladu sa svrhom Privatniksam portala.

5. PRIVATNOST I TAJNOST PODATAKA

5.1. Privatniksam poštuje privatnost svojih Članova - korisnika i posetilaca Privatniksam portala. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Privatniksam neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Uslovima korišćenja. Podaci o Članu neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Privatniksam može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja portala. Ove podatke Privatniksam koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao Privatniksam portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio posetiocima

Linkovi na druge web stranice

Privatniksam se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na druge web stranice. Sve sadržaje Privatniksam koristite na sopstvenu odgovornost. Privatniksam ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

 

6. NEDOSTUPNOST PORTALA

6.1. Privatniksam nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost Privatniksam portala, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Privatniksam nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat.

6.2. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

6.3. Privatniksam portal može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

 

7. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

7.1. Privatniksam ima pravo izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati e-mail svim već registrovanim Članovima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

7.2. Ukoliko već registrovani Član u navedenom roku ne da izričit odgovor, smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja.

7.3. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi propisi Republike Srbije.

7.4. Na sve sporove do kojih može doći između Privatniksam i Člana u vezi sa korišćenjem Privatniksam portala, kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za pravna, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za fizička lica

7.5. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog donošenja.